• شماره تماس: ۲۲۲۷۲۸۷۰ - ۲۲۲۷۲۸۷١  - ۲۲۲۷۵۲۸۲ - ۲۲۲۷۵۲۸۳ - ۰٩١۲۳۳۳٩٤٩۸
  • ایمیل ما: info@sama-asanbar.ir

گاورنر ویتور

گاورنر ویتور مدل OL35 دو جهته

گاورنر ویتورمشخصات فنی:

  • گاورنر ویتور آلمان 1.6m/s – دو جهته بدون ریموت
  • مخصوص موتورهای گیرلس آسانسور
  • گاورنر بالا و پایین – برای سرعت ۱ و ۱٫۶ و ۱٫۷۵ و ۲ متر برثانیه
TYPE OL100-EN81 OL100-ASME OL120-EN81 OL120-ASME
Max. permissible rated speed v 11,47 m/s 2000 fpm 12,66 m/s 2300 fpm
Max. permissible tripping speed v1 13,20 m/s 2400 fpm 15,84 m/s 2760 fpm
Permissible rope diameter 8 – 10 mm 3/8” (9,5mm) 10 – 13 mm 3/8” , 1/2” (9,5 , 13 mm)
Pull through force 1100 – 2100 N 262 – 462 lbs 1100 – 2100 N 262 – 462 lbs