• شماره تماس: ۲۲۲۷۲۸۷۰ - ۲۲۲۷۲۸۷١  - ۲۲۲۷۵۲۸۲ - ۲۲۲۷۵۲۸۳ - ۰٩١۲۳۳۳٩٤٩۸
  • ایمیل ما: info@sama-asanbar.ir

شاسی کابین و طبقات

شاسي هاي كابين و شاسي طبقات :
شاسی های طبقات Operation panel :

این شاسی ها وظیفه فرماندهی به آسانسور جهت حرکت کابین بین طبقات با توجه به انتخاب موقعیت طبقه موردنظر را بر عهده دارند که در طبقات و نیز کنار درب داخلکابین نصب شده و مورد استفاده قرار میگیرند .

براي هر آسانسور به ازاي هر طبقه بايد يك شاسي وجود داشته باشد – به جز آسانسورهاي خاص – شاسي طبقه داراي يك شستي فشاري جهت اخطار ، نمراتور و دو فِلِش نما جهت تشخيص حركت كابين به سمت بالا و پايين است .

 

 

به مجموعه كليدهايي كه جهت كنترل حركت كابين ، بررسي وضعيت كلي آسانسور – نشان دهنده هاي جهت و نمراتور ، زنگ و استُپ اضطراري و … بر روي پنل خاص درون كابين آسانسور قرار دارد ، شاسي درون كابين مي گويند.

درصد شاسي هاي ايراني داراي كيفيت مطلوب و قابل قبولي هستند و تنها قسمت شستي و نمراتور آن ممكن است خارجي باشد.

شاسی هاي داخل معمولا داراي شستی به تعداد طبقات، نمراتور يا LCD ، كليد تهويه كابين ، شستي Door close ، شستي Dooropen ، لامپ روشنايي اضطراري كه هنگام قطع برق روشن مي شود تا شخص درون كابين دچار استرس نگردددکمه آژير يا زنگ خطر …. شاسی هاي داخل به صورت تمام قد و نيم قد توليد مي شوند .