• شماره تماس: ۲۲۲۷۲۸۷۰ - ۲۲۲۷۲۸۷١  - ۲۲۲۷۵۲۸۲ - ۲۲۲۷۵۲۸۳ - ۰٩١۲۳۳۳٩٤٩۸
  • ایمیل ما: info@sama-asanbar.ir

R&D

R&D

مدیران شرکت سماآسانبر در راستای وظیفه ذاتی و ملی خود ، با توجه به شرایط فعلی و نیاز مبرم صنعت آسانسور در ایران با دعوت از برخی پیشکسوتان صنعت و جوانان نخبه و با انگیزه اقدام به راه اندازی بخش تحقیق و توسعه در جهت خلق محصول ملی جهت رفع نیاز به واردات یکی از اجزای محرکه مهم و اصلی در آسانسور نموده است .

در این مسیر با تدوین برنامه زمان بندی برای تشکیل دو تیم :

1- تحقیق و توسعه در راستای دستیابی به محصول جدید .

2- تحقیق و کشف دانش نوین پیرامون تکنولوژی فناورانه .

به منظور توسعه صنعت کشور عزیزمان ایران سربلند قدم نهاده است .